Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za
pośrednictwem strony internetowej https://motkidobromirki.pl (zwanej dalej:
„Sklepem Internetowym”) i jest skierowana do użytkowników Sklepu
Internetowego. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie
administratorem danych jest Łukasz Bodecki/Tools-Arto Łukasz Bodecki,
adres: Okulickiego 23 Sulejówek 05-070, NIP: 8222198797, REGON: 365250932, adres poczty elektronicznej: motkidobromirki@gmail.com, numer telefonu kontaktowego:  534249046 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego
operatora), (zwany dalej: „Administrator”). Kontakt z Administratorem
możliwy jest listownie, telefonicznie, za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu
Internetowego przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: „RODO”).

Administrator przywiązuje istotną wagę do ochrony prywatności użytkowników
Sklepu Internetowego i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

Określenia pisane wielką literą, użyte w niniejszej polityce prywatności,
mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 1. CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA, KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. ZGODAAdministrator przetwarza Twoje dane na podstawie zgody.Administrator przetwarza Twoje dane na podstawie zgody również w
   przypadku, gdy zgodzisz się na stosowanie plików cookies innych niż
   niezbędne do dostarczania usługi świadczonej drogą elektroniczną, w
   tym na instalowanie cookies przez podmioty trzecie i przekazywanie
   ww. podmiotom danych zbieranych za pośrednictwem tych cookie. Możesz
   w każdej chwili cofnąć zgodę na instalację cookies innych niż
   niezbędne do dostarczania usługi świadczonej drogą elektroniczną, w
   ustawieniach przeglądarki internetowej na urządzeniu, z którego
   korzystasz lub z poziomu Sklepu internetowego w stopce strony
   poprzez kliknięcie w link „Zmiana ustawień prywatności”. Cofnięcie
   zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych zebranych za
   pośrednictwem cookies do czasu cofnięcia zgody. Więcej informacji na
   temat przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem
   cookies własnych Administratora oraz instalowanych przez podmioty
   trzecie na podstawie zgody, a także możliwości cofnięcia zgody
   znajdziesz w Polityce Cookies Motki Dobromirki .

   Korzystamy z narzędzi, które pozwalają na wyświetlanie reklam
   spersonalizowanych takich jak reklamy w wyszukiwarce Google,
   remarketing, reklamy wyświetlane na portalu YouTube oraz na
   portalach społecznościowych. Dedykowane reklamy będą wyświetlały
   się, jeśli wpisana przez Ciebie fraza w wyszukiwarce będzie zbieżna
   z listą fraz, które ustawiliśmy w kampanii; a także jeśli algorytm
   Google dopasuje Cię na zasadzie tzw. targetowania na podstawie
   stron, które odwiedzasz, filmów, które oglądasz na portalu YouTube,
   itd. Możesz cofnąć swoją zgodę na korzystanie przez nas z ww.
   narzędzi w tym z Google Marketing Platform z plików cookie. Możesz
   to zrobić na stronie rezygnacji Google Marketing Platform lub na
   stronie rezygnacji Network Advertising Initiative.

  2. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWYAdministrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu podjęcia na Twoje
   żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem
   lub gdy jest to niezbędne do wykonania już zawartej umowy (art. 6
   ust. 1. lit. b RODO) w tym m.in. gdy jest to niezbędne do:

   • zawarcia z Administratorem umów o świadczenie usług drogą
    elektroniczną, o których mowa w Regulaminie Sklepu Internetowego,
    związanych z założeniem Konta w Sklepie Internetowym i jej
    wykonania,
   • zawarcia z Administratorem Umowy Sprzedaży towarów i jej
    wykonania,
   • przesłania do Administratora zgłoszeń za pośrednictwem poczty
    elektronicznej lub formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie
    Internetowej.
  3. OBOWIĄZEK PRAWNYAdministrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu wypełnienia
   obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit.
   c RODO).

   W praktyce oznacza to konieczność przetwarzania Twoich danych
   osobowych w związku z wywiązaniem się z obowiązków wynikających z
   przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów
   podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o świadczeniu usług
   drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta.

  4. PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA LUB PODMIOTU TRZECIEGOAdministrator może przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jest to
   niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów
   realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6
   ust. 1. lit. f RODO), w tym m.in. w następujących przypadkach:

   • Zarządzanie relacjami z KlientemAdministrator na wewnętrzne potrzeby analizuje dotychczasową
    współpracę z Tobą w celu sporządzania zestawień analiz i
    statystyk dotyczących sprzedaży. Na podstawie ww. informacji
    Administrator uzyskuje wiedzę pomocną przy sporządzaniu ofert,
    ustalaniu cenników, lepszym dopasowaniu oferty do Twoich
    zainteresowań, podejmowaniu lepiej ukierunkowanych działań
    marketingowych oraz polepszeniu poziomu jakości świadczonych
    usług.
   • Dochodzenie roszczeń przez Administratora oraz obrona przed
    roszczeniami kierowanymi wobec Administratora.

    W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania
    przez Ciebie z zawartej z Administratorem umowy, Administrator w
    ramach obowiązującego prawa, może dochodzić od Ciebie roszczeń,
    np. dochodzić zapłaty za sprzedane towary.

    W przypadku skierowania przez Ciebie roszczeń wobec
    Administratora, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w
    celu obrony przed takimi roszczeniami.

   • Umożliwienie Klientom dokonania opłat za pośrednictwem usług
    płatniczych

    W przypadku, gdy wybierasz metodę płatność online, Administrator
    przekazuje Twoje dane osobowe dostawcy usług płatniczych w celu
    umożliwienia Tobie dokonania płatności wybraną przez Ciebie
    metodą (kartą płatniczą lub przelewem).

   • Kontaktowanie się z AdministratoremMożesz kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub internetowych formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie Internetowej. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie.
   • Przechowywanie danych w celu zapewnienia rozliczalności, tj.udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania
    danych osobowych.
   • Obsługa Strony InternetowejAdministrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies do
    prawidłowego działania Strony internetowej. Używanie niezbędnych
    plików cookies może wiązać się z przetwarzaniem Twoich danych
    osobowych, którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes
    Administratora polegający na obsłudze strony internetowej.
   • Tworzenie baz odbiorcówJeżeli jesteś zalogowanym Klientem, Twój adres e-mail
    przechowywany w bazie mailingowej Administratora może zostać
    przesłany do serwisu Facebook Ireland Ltd. w celu stworzenia
    grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem tegoż adresu e-mail.
    Podczas korzystania z tej funkcji adres e-mail jest hashowany
    przed przesłaniem go do serwisu Facebook oraz serwisu Instagram
    w celu utworzenia grupy odbiorców. Adres e-mail zostanie użyty w
    procesie dopasowania prowadzonym przez serwisy Facebook oraz
    Instagram. Facebook oraz Instagram nie udostępniają adresu
    e-mail osobom trzecim ani innym reklamodawcom i usuwa adres e-
    mail niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowywania. Facebook
    oraz Instagram wdrożył procesy i procedury zapewniające poufność
    i bezpieczeństwo przesyłanego mu adresu e-mail i zbioru
    identyfikatorów użytkowników Facebooka tworzących grupę
    odbiorców powstałą z wykorzystaniem adresu e-mail między innymi
    poprzez stosowanie technicznych i fizycznych zabezpieczeń.
   • ProfilowanieW oparciu o posiadane o Tobie informacje zebrane w toku
    dotychczasowej współpracy (tj. informacje nt. historii zakupów w
    Sklepie Internetowym, historii Twoich aktywności w Sklepie
    Internetowym, Administrator wyświetla Tobie, na stronie Sklepu
    Internetowego https://motkidobromirki.pl spersonalizowane
    reklamy.
   • Marketing produktów i usług oferowanych przez AdministratoraAdministrator przesyła do Ciebie informacje marketingowe
    dotyczące towarów i usług oferowanych przez Administratora, o
    ile wcześniej na stronie wyraziłeś zgodę na kontakt telefoniczny
    (komunikaty SMS) lub na kontakt za pośrednictwem poczty
    elektronicznej, dokonywany w celu marketingu bezpośredniego.

    Administrator nie wysyła spamu, tj. niezamówionej informacji
    handlowej.

    Administrator nie przekazuje żadnych danych osobowych, a w
    szczególności adresów poczty elektronicznej lub numerów
    telefonów podmiotom trzecim w celu umożliwienia im podejmowania
    działań o charakterze marketingu bezpośredniego dotyczącego
    towarów i usług

 2. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCHW związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w celach, o których
  mowa w cz. I Polityki prywatności Administrator może udostępniać Twoje
  dane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

  • Podmiotom świadczącym usługi: przewozowe, logistyczne, prowadzenia ksiąg rachunkowych, informatyczne, płatnicze, bankom, w którym
   Administrator posiada rachunek bankowy w związku z przekazywaniem za
   jego pośrednictwem kwot na Twój rachunek w przypadku zwrotu towarów,
   reklamacji, nadpłat, pełnomocnikom procesowym reprezentującym
   Administratora, podmiotom odpowiedzialnym za dostarczanie plików
   cookies – szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w Polityce
   Cookies Motki Dobromirki .
 3. PLANOWANY OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHDane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
  wskazanych w cz. I niniejszej Polityki prywatności.

  • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody (dotyczy plików
   cookies) do czasu jej wycofania lub upływu okresów przechowywania
   poszczególnych plików cookies wskazanych w Polityce Cookies [Motki Dobromirki] jeżeli nastąpi on przed wycofaniem zgody.
  • W przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy
   (cz. I.2 Polityki prywatności), Administrator przetwarza dane osobowe
   do upływu okresu przedawnienia wynikających z nich roszczeń
   cywilnoprawnych.
  • W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego
   (cz. I.3 Polityki prywatności) okres przetwarzania danych wynika z
   przepisów prawa.
  • W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego
   interesu Administratora lub podmiotu trzeciego (cz. I.4 Polityki
   prywatności) okres przechowywania danych osobowych jest różny w
   zależności od szczegółowego celu przetwarzania:

   • W przypadku przetwarzania danych w celu zarządzania relacjami z
    klientem dane są przetwarzane do chwili złożenia przez Ciebie
    sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO w
    związku z Twoją szczególną sytuacją, przy czym nie dłużej niż
    korzystasz z usług Administratora lub pozostajesz z
    Administratorem w relacjach handlowych;
   • W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia
    roszczeń przez Administratora lub w celu podjęcia obrony przed
    roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, Administrator
    przetwarza dane osobowe w tym celu do momentu wyegzekwowania
    dochodzonego roszczenia lub przedawnienia roszczeń, w zależności
    które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
   • W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zabezpieczenia
    roszczeń związanych ze sprzedażą towarów, Administrator przetwarza
    dane osobowe przez czas nieoznaczony, tak długo jak pozostajesz w
    relacjach handlowych z Administratorem lub istnieją niezaspokojone
    roszczenia Administratora wobec Ciebie.
   • W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu rozliczalności,
    Administrator przetwarza dane osobowe przez czas jak będzie to
    niezbędne do udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i
    umożliwienia kontroli ich spełnienia przez uprawnione organy
    publiczne.
   • W przypadku przetwarzania danych w celu profilowania, dane są
    przetwarzane do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu na
    podstawie art. 21 ust. 2 Rozporządzenia RODO, przy czym nie dłużej
    niż korzystasz z usług Administratora lub pozostajesz z
    Administratorem w relacjach handlowych.
   • W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu
    produktów i usług oferowanych przez Administratora, Administrator
    przetwarza dane osobowe w tym celu do czasu wycofania przez Ciebie
    zgody na przesyłanie do Ciebie informacji handlowych za
    pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS lub wniesienia sprzeciwu
    na przetwarzanie danych osobowych.
 4. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  1. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCHMasz prawo dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii
   danych, w tym drogą elektroniczną.
  2. PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCHMasz prawo żądania sprostowania nieprawidłowych ww. danych
   osobowych. Masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych ww. danych
   osobowych.
  3. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCHMasz prawo żądania usunięcia przez Administratora Twoich danych
   osobowych w przypadku, gdy:

   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w
    inny sposób przetwarzane;
   2. wniesiesz sprzeciw, z uwagi na swą szczególną sytuację wobec
    przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych w
    oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu Administratora
    lub podmiotu trzeciego i nie istnieją nadrzędne prawnie
    uzasadnione podstawy przetwarzania.
   3. wniesiesz sprzeciw przeciwko przetwarzania Twoich danych w celu
    marketingu bezpośredniego
   4. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z
    obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w
    prawie polskim któremu podlega Administrator. Administrator zwraca
    jednak uwagę, że prawo to podlega istotnym ograniczeniom.
    Administrator nie będzie mógł spełnić Twojego żądania jeśli dalsze
    przetwarzanie jest niezbędne do:
   6. wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku
    wymagającego przetwarzania na podstawie prawa unijnego lub prawa
    krajowego (np. nie minął jeszcze okres przedawnienia zobowiązań
    podatkowych związanych z umową zawartą pomiędzy Administratorem i
    Tobą, nie minął jeszcze okres przechowywania dokumentów księgowych
    wystawionych w związku z umową zawartą pomiędzy Administratorem i
    Tobą);
   7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  4. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIAMasz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   jeśli:

   • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
    Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się
    usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
    wykorzystywania;
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów
    przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia,
    dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • wniosłeś sprzeciw z uwagi na swą szczególną sytuację, wobec
    przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych w
    oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu Administratora lub
    podmiotu trzeciego – do czasu stwierdzenia, czy prawnie
    uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec
    podstaw sprzeciwu zgłoszonego przez Ciebie.
  5. PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCHMasz prawo otrzymania w postaci pliku w powszechnie stosowanym
   formacie nadającym się do odczytu przez programy komputerowe, danych
   dostarczonych przez Ciebie, które Administrator przetwarza w sposób
   zautomatyzowany na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie
   udzielonej przez Ciebie zgody. Masz również prawo żądania przesłania
   ww. pliku innemu administratorowi danych o ile jest to technicznie
   możliwe.
  6. PRAWO DO SPRZECIWUMasz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
   związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
   dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie
   usprawiedliwionym celu Administratora lub podmiotu trzeciego (cz.
   I.4 niniejszej Polityki prywatności).

   Administrator ma prawo odmówić zaprzestania przetwarzania Twoich
   danych, jeśli wykaże:

   • istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
    nadrzędnych wobec Twoich interesów lub praw i wolności lub
   • istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

   Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, jeśli Administrator
   przetwarza Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego, w tym
   profilowania.

   Administrator szanując Twoje prawo do prywatności, daje Tobie
   możliwość samodzielnego zadecydowania o zakresie stosowanego wobec
   Ciebie profilowania w zakresie wyświetlania spersonalizowanych
   reklam. Po zalogowaniu do Konta w Sklepie Internetowym, w zakładce
   „Prywatność” masz możliwość odznaczenia pola „check-box”, co
   spowoduje zaprzestanie przetwarzanie przez Administratora danych w
   tym celu. W każdej chwili możesz ponownie zaznaczyć ww. pole
   „check-box”.

 5. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGOMasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
  1. Jeśli zakładasz konto w Sklepie internetowym jako konsument konieczne
   jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail, hasło logowania
   do konta, imię i nazwisko, nr telefonu, ulica, nr domu, kod pocztowy,
   miejscowość. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich
   podania uniemożliwia założenie Konta w Sklepie internetowym.
  2. Jeśli zakładasz konto w Sklepie internetowym jako przedsiębiorca
   (FIRMA) konieczne jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail,
   hasło logowania do konta, imię i nazwisko, nr telefonu, nr NIP, nazwa,
   pod którą prowadzisz działalność gospodarczą (Pole: nazwa firmy),
   ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. Podanie ww. danych jest
   dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w
   Sklepie internetowym.
  3. Zawierając umowę sprzedaży towarów dodatkowo możesz podać inny niż
   podczas rejestracji adres dostawy. Podanie ww. danych jest dobrowolne.
  4. Jeśli zgadzasz się na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną
   Administrator będzie wysyłała je na adres podany podczas rejestracji
   konta w Sklepie internetowym, możesz jednak podać inny adres e-mail na
   etapie składania zamówienia w Sklepie internetowym. Podanie ww. danych
   jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania spowoduje, że faktury
   będą domyślnie wysyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przy
   założeniu konta w Sklepie internetowym.
  5. Jeśli składasz za pośrednictwem Sklepu internetowego zamówienie na
   odbiór od Ciebie zwracanego towaru Administrator przetwarza Twoje dane
   w zakresie niezbędnym do zrealizowania tej umowy, tj. imię nazwisko,
   nr telefonu, adres e-mail, nr faktury lub paragonu, której dotyczy
   zwracany towar, oznaczenie zwracanego towaru, adres, z którego należy
   odebrać zwracany towar. Masz również możliwość podać nr konta
   bankowego, na który zostanie dokonany zwrot w pieniędzy za zwrócony
   towar. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania
   uniemożliwia złożenia zamówienia po odbiór od Ciebie zwracanego towaru
   za pośrednictwem formularza zwrotów na stronie Sklepu internetowego.
  6. W przypadku gdy chcesz złożyć reklamację związaną z towarem, za
   pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego w Sklepie internetowym
   musisz podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa
   firmy(jeśli dotyczy), adres do korespondencji, nr telefonu
   kontaktowego, adres e-mail, nr faktury lub paragonu dotyczących
   reklamowanego towaru, oznaczenie reklamowanego towaru. Masz również
   możliwość podać nr konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot w
   pieniędzy. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich
   podania uniemożliwia złożenie reklamacji za pośrednictwem formularza
   reklamacji na stronie Sklepu internetowego.
  7. W przypadku, gdy chcesz otrzymywać drogą mailową, informacje o promocjach, nowościach i przecenach dotyczących oferty Administratora musisz wyrazić zgodę na kontakt telefoniczny oraz na przesyłanie na numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu bezpośredniego. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia nawiązanie przez Administratora z Tobą kontaktu mailowego, .
 7. ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCHAdministrator pozyskuje Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie.
 8. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICHW przypadku akceptacji przez Ciebie cookies instalowanych na Stronie
  internetowej przez podmioty trzecie, dane zbierane za pośrednictwem tych
  cookies mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z informacjami
  podanymi w Polityce Cookies Motki Dobromirki
 9. COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCESzczegółowe informacje o wykorzystywaniu przez Administratora plików
  cookies znajdziesz w Polityce Cookies Motki Dobromirki
 10. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administrator stosuje środki techniczne oraz organizacyjne
   zabezpieczając dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom
   nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem, stosowne do stwierdzonego
   ryzyka związanego z przetwarzaniem danych.
  2. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Ciebie podczas rejestracji oraz logowania się do konta w Sklepie internetowym, Administrator zapewnia szyfrowanie połączenia z serwerem Administratora z użyciem certyfikatu SSL.
  3. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się
   niewystarczające, jeżeli sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W
   szczególności powinieneś zachować w poufności login i hasło do konta w
   Sklepie internetowym i nie udostępniać ich osobom trzecim.
   Administrator nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z
   wyjątkiem podania ich w trakcie logowania.
  4. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta osobom nieuprawnionym
   powinieneś każdorazowo wylogować się po zakończeniu korzystania ze
   Sklepu internetowego.
  5. Polityka prywatności obowiązuje od dnia [data początkowa obowiązywania
   polityki prywatności].